BLACK KNIT KIPPAH 6.5

BLACK KNIT KIPPAH 6.5" DIAMETER

18505
$17.95

BLACK KNIT KIPPAH 6.5" DIAMETER

Made in Israel