WHITE KNIT KIPPAH 7

WHITE KNIT KIPPAH 7" DIAMETER

18512
$22.95

WHITE KNIT KIPPAH 7" DIAMETER
Made in Israel