WHITE KNIT KIPPAH 7

WHITE KNIT KIPPAH 7" DIAMETER

18512
$17.95

WHITE KNIT KIPPAH 7" DIAMETER
Made in Israel