CELEBRATE YIDDISH

CELEBRATE YIDDISH

CD157
$18.00

Playful Yiddish music for grown-ups. Tracks: 1. Hulyet, Hulyet Kinderlekh-Theodore Bikel 2. Mirele-Chava Alberstein 3. Tkhiyes Hameysim-Avraham Fried 4. Di Krenetse-Adrienne Cooper 5. Dona, Dona-Wolf Krakowski 6. Rabeynu Tam-Isa Kremer 7. Barikadn-The Klezmatics 8. Dos Freylekhe Shnayderl-Nekhama Lifshitz 9. Drey Dreydele-Di Naye Kapelye 10. Belz-Seymour Rechtzeit 11. Yidl Mitn Fidl-Eleanor Reissa 12. Klaybt Zikh Tsunoyf-Brave Old World